regiotel regiotel regiotel

Informácie pre koncových užívateľov


1. Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: W-NET, s.r.o.
Sídlo: Hajnáčka 233., 980 33 Hajnáčka
IČO:  44546254 , IČ DPH: SK2022734758,

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 15813/S

Obchodné meno: Regiotel Medveš, s.r.o.
Sídlo: Hajnáčka 233., 980 33 Hajnáčka
IČO:  46048448 , IČ DPH:   2023205503,  


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 19693/S

Obchodné meno: Regiotel Hajnáčka, s.r.o.
Sídlo: Hajnáčka 233., 980 33 Hajnáčka
IČO:  46483837 , IČ DPH: 2023399268

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 21351/S


2. Rozsah ponúkaných služieb

W-NET s.r.o., Regiotel Medveš s.r.o., Regiotel Hajnáčka s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:

  • Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi W-NET s.r.o., Regiotel Medveš s.r.o., Regiotel Hajnáčka s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
Služby a ceny


5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach


6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze:
Kontakty

7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach


8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach


9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb
Podnik ma dostatocnu kapacitu siete , a preto nemusi uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky zdôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
W-NET s.r.o., Regiotel Medveš s.r.o., Regiotel Hajnáčka s.r.o.  ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami. 

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.
W-NET s.r.o., Regiotel Medveš s.r.o., Regiotel Hajnáčka s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami. 


12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.
W-NET s.r.o., Regiotel Medveš s.r.o., Regiotel Hajnáčka s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.


13. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze
Služby a ceny

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje

14. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Vo všeobecnosti uplatňuje W-NET s.r.o., Regiotel Medveš s.r.o., Regiotel Hajnáčka s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.


15. Bez poplatku informácie 
Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakty